Aktualności

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wystawę fotografii Witolda Jankowskiego pt. „Inne spojrzenie”

The Łódź Photographic Society invites you to an exhibition of photographs by Witold Jankowski entitled "Different look"

Wernisaż wystawy 30 sierpnia 2022 r., o godz. 18:30
Exhibition opening on August 30, 2022, at 18:30Witold Jankowski - Członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wystawach W ŁTF w latach 2016 - 2022.

Otrzymał Brązowy medal za twórczość artystyczną podczas 60. dorocznej wystawy fotografii ŁTF; Odmienne stany codzienności 2018; Kształt wyobrażonego 2019; Nowy Lepszy Świat 2021 (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi);

Ars Fotografica Arad, România 2018 - brązowy medal, 2019, 2020 - wystawa zbiorowa; Monochrome Photogrphy Awards 2018; Srebrny medal i dyplom honorowy 2019 - trzy dyplomy honorowe. Udział w wystawie Wystaw się w CSW w Toruniu 2019; FAPA 2019 - cztery wyróżnienia; FAPA 2020 - pięć wyróżnień. MONOVISIONS AWARDS 2020 - 7 dyplomów honorowych; Le Prix de la Photographie de Paris 2020 - 5 dyplomów; IPA 2021 - 5 dyplomów; Foto Odlot' 2021 - Złota Plakieta; Tokyo International Foto Awards 2021 - 2 dyplomy. Trzykrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych w Kobe Japonia i na Węgrzech.

 

Witold Jankowski - Member of the Łódź Photographic Society. He took part in the exhibitions at ŁTF in the years 2016 - 2022. Bronze medal for artistic creativity at the 60th annual ŁTF photography exhibition; Different states of everyday life 2018; Imaginary Shape 2019; Nowy Lepszy Świat 2021 (City Art Gallery in Łódź); Ars Fotografica Arad, România 2018 - bronze medal, 2019, 2020 - group exhibition; Monochrome Photogrphy Awards 2018; Silver medal and honorary diploma 2019 - three honorary diplomas. Participation in the exhibition Exhibit at the Center for Contemporary Art in Toruń 2019; FAPA 2019 - four distinctions; FAPA 2020 - five distinctions. MONOVISIONS AWARDS 2020 - 7 honorary diplomas; Le Prix de la Photographie de Paris 2020 - 5 diplomas; IPA 2021 - 5 diplomas; Foto Departure '2021 - Golden Plaque; Tokyo International Foto Awards 2021 - 2 diplomas. He has participated in group exhibitions in Kobe Japan and Hungary three times.

 

Szukanie momentów

Witold Jankowski to jeden z aktywniejszych członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, w ostatnich latach z sukcesami uczestniczący w zbiorowych ekspozycjach i konkursach. W życiu każdego pasjonata fotografii nadchodzi jednak moment na prezentację indywidualną – konfrontację swoich osiągnięć z odbiorcą: środowiskiem, krytyką, stałymi bywalcami Galerii im. Eugeniusza Hanemana ŁTF.  A w tym przypadku są to osiągnięcia bardzo różnorodne, choć wszystkie utrzymane w oszczędnej i wyrafinowanej konwencji czerni i bieli. Od takiej fotografii Witold Jankowski zaczynał swoją przygodę z aparatem i jej pozostał, z małymi wyjątkami, wierny po dziś dzień.

Pierwszy aparat Druh dostałem jak miałem 10 lat i od tego czasu fotografuję. Byłem takim szkolnym fotografem na przerwach, prywatkach czy rajdach. Sam wywoływałem filmy i sam naświetlałem zdjęcia nocą w łazience, jak już rodzina spała. Trwało to wiele lat i nie zastanawiałem się zbytnio nad tym, co i jak fotografuję. Przełom nastąpił, jak nastała era fotografii cyfrowej, dającej nowe możliwości, dużą swobodę i łatwość tworzenia. Zacząłem uczyć się fotografii. Skończyłem kilka kursów, czytam literaturę fachową. Asystowałem u znanych fotografów, brałem udział w warsztatach i plenerach. Próbowałem również technik szlachetnych: platynotypii i gumy dwuchromianowej.

Tę potrzebę eksperymentowania i doskonalenia warsztatu widać w pracach z ostatnich pięciu lat, pokazywanych na wystawie „Inne spojrzenie”. To zdjęcia robione z innej, jak wskazuje tytuł, perspektywy, trudno określić miejsce i czas ich powstania, są celowo surrealistyczne, a przez to klimatyczne i niejednoznaczne. Dotyczy to zarówno portretów i aktów kobiecych, jak i ujęć rodzajowych, tak zwanych opowieści, będących subiektywnym spojrzeniem autora na podpatrzoną rzeczywistość. Często nadaje jej on drugie dno – mężczyzna tulący manekina to współczesna Pieta, maska na twarzy i worki to odniesienie do pandemii i zniszczeń, jakie uczyniła w naszym życiu, coraz mniej towarzyskim… Portrety nagich ciał są z kolei celowo estetyczne, wręcz dekoracyjne, a przy tym silnie erotyczne – mają przykuwać uwagę widza, intrygować, pobudzać wyobraźnię. Czynią to niewątpliwie kadry ubranej w same buty baletnicy, ujętej w ekspresyjnych, wręcz nienaturalnych wygięciach, oglądanej z niskiej perspektywy – to jest to inne spojrzenie, dematerializujące sytuację i wskazujące na jej inny kontekst. Czerń i biel pozwalają na efektowną grę kontrastami ale autor nie unika miękkich przejść walorowych w obrębie szarości, wydobywającej z tajemniczego tła rozmyte kształty, jakby odbite w lustrze lub podpatrzone w zaparowanej szybie. Pokazuje też, że potrafi oddać energię koloru, dodając jedno kolorowe zdjęcie burzy rudych włosów. Witold Jankowski fotografuje w świetle naturalnym, nawet jeśli miejscem sesji jest tonące w półmroku atelier. Jego praca (i pasja) polega na szukaniu momentów – uwiecznianiu światła i cienia, ruchu, ulotnego wrażenia, które zatrzymać może tylko migawka aparatu. Inne spojrzenie to wyraz silnej indywidualności, wielu analiz i przemyśleń, których efektem są prezentowane prace. To także pewne podsumowanie dotychczasowych fotograficznych osiągnięć autora, być może zapowiadające nowe tematy i poszukiwania kolejnych momentów.

Monika Nowakowska

Looking for moments
Witold Jankowski is one of the most active members of the Łódź Photographic Society, in recent years he has successfully participated in collective exhibitions and competitions. In the life of every photography enthusiast, however, there comes a moment for an individual presentation - a confrontation of his achievements with the recipient: the environment, critics, regular visitors of Galeria im. Eugeniusz Haneman ŁTF. And in this case, these are very diverse achievements, although all kept in the sparse and sophisticated black and white convention. Witold Jankowski began his adventure with the camera with such photography and he has remained faithful to it, with few exceptions.

I got my first Druh camera when I was 10 years old and have been photographing ever since. I was such a school photographer at breaks, parties or rallies. I developed the films myself and illuminated the pictures myself at night in the bathroom, when the family was asleep. It took many years and I didn't think much about what and how I was photographing. The breakthrough came when the era of digital photography began, giving new possibilities, great freedom and ease of creation. I started learning photography. I finished a few courses and read professional literature. I assisted well-known photographers, participated in workshops and plein-airs. I also tried noble techniques: platinum and bichromate gum. This need for experimentation and improvement of the workshop can be seen in the works from the last five years, shown at the exhibition "Different look". These photos taken from a different perspective, as the title suggests, it is difficult to define the place and time of their creation, they are intentionally surreal, and therefore atmospheric and ambiguous. This applies to both female portraits and nudes, as well as genre shots, so-called stories, which are the author's subjective view of the observed reality. It often gives it a second bottom - the man hugging a mannequin is a contemporary Pieta, the mask on the face and bags are a reference to the pandemic and the destruction it has done in our lives, which is less and less social ... Portraits of naked bodies are deliberately aesthetic, even decorative, and the strongly erotic ones - they are supposed to attract the viewer's attention, intrigue and stimulate the imagination. This is undoubtedly done by the frames of a ballerina dressed only in shoes, captured in expressive, almost unnatural curves, viewed from a low perspective - this is a different view, dematerializing the situation and pointing to its different context. Black and white allow for an effective game of contrasts, but the author does not avoid soft value transitions within the gray, bringing out blurry shapes from the mysterious background, as if reflected in a mirror or seen in a steamy glass pane. It also shows that it can capture the energy of color by adding one color photo of a storm of red hair. Witold Jankowski photographs in natural light, even if the session takes place in a twilight atelier. His job (and passion) is to look for moments - to capture light and shadow, motion, fleeting sensations that can only be stopped by the camera shutter. A different view is an expression of strong individuality, many analyzes and reflections, which result in the presented works. It is also a summary of the author's photographic achievements to date, perhaps foreshadowing new topics and a search for new moments.

Monika Nowakowska

Zadanie – „EKOlogicznie - Świat w którym żyjemy” - cykl wystaw, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

The project - "ECOlogically - The world we live in" - a series of exhibitions, is carried out thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź.

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

z KOBE 2021

WERNISAŻ WYSTAWY

23.08.2022

O GODZ. 18:30

 

Wystawa przedstawia zdjęcia członków ŁTF, które były prezentowane na wystawie w Galerii Fotografii zaprzyjaźnionego stowarzyszenia APA z Kobe w Japonii

WYSTAWĘ MOŻNA BĘDZIE OGLĄDAĆ DO DNIA 29 SIERPNIA 2022 R.

Autorzy:

Paweł Buczek

Dominika Cybuch

Sławomir Grzanek

Artur Jastrzębski

Tadeusz Jagiełło

Mariusz Jędraszczyk

Witold Jankowski

Zbigniew Januszek

Piotr Kuczyński

Krzysztof Kurowski

Maria Lauks

Mariusz Lauks

Marta Lityńska

Mariusz Nowicki

Sylwia Pietryga

Justyn Skowron

Urszula Sobieszek

Konrad Sosnowski

Edward Tomaszewski

Piotr Tomczyk

Maria Tymińska

Agnieszka Wojtera

Izabela Zielińska

Adam Zieliński

Krzysztof Ziętkowski

GALERIA FOTOGRAFII IM. EUGENIUSZA HANEMANA
Łódź, ul. Piotrkowska 102

 

Media

Eugeniusz Haneman
„Topografie wspomnień",
Galeria Bałucka, Stary Rynek 2. Wystawę można oglądać do 9 października

Media

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź pełna kultury i Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
zapraszają na wystawę

EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Galeria Bałucka, Stary Rynek 2
WERNISAŻ: 11.08.2022, godz. 18.00
kuratorka: Dominika Pawełczyk
partner wystawy: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne


EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ to wystawa prezentująca fragment dorobku artystycznego twórcy, a zarazem przegląd tematów i form inspirujących nestora polskiej fotografii. Autor był łącznikiem pomiędzy wybitnymi fotografami początków XX i XXI wieku. Z urodzenia warszawianin, swoją karierę zdecydował rozwijać w Łodzi filmowej. Z powodzeniem integrował środowisko Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i Łódzkiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików, do której to organizacji należał od początku jej istnienia.

Działalność Hanemana, rozpięta na przestrzeni kilku epok, zaowocowała rozmaitymi cyklami zdjęć, zróżnicowanymi treściowo i formalnie. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi pragnie przypomnieć postać autora jako twórcy dokumentu czasu, który rozwijał zmienną poetykę fotografii – od tradycji piktorialnej, estetyzacji obrazu rzeczywistości, po dokument i kadry zapowiadające przyszłe tendencje.

Wystawa opowiada o Hanemanie – artyście, skupionym na prozie i poezji spojrzenia, realizatorze czarno-białych zdjęć o walorach poznawczych i artystycznych – twórcy nostalgicznych portretów, pejzaży, fotografii kreacyjnej i wielu znanych ujęć dokumentujących Powstanie Warszawskie. Mnogość wątków uznanych przez autora za warte uwiecznienia wzajemnie się przeplata, ujawniając zależności, ale i kontrasty.

W TOPOGRAFIACH WSPOMNIEŃ przypominamy artystę, który przygodę z fotografią rozpoczął w latach 30. XX wieku. Przywołujemy obraz Osoby o bogatej historii, pełnej zapału i marzeń, w czym pomogły archiwalne materiały, własnoręcznie wykonane modele oraz inne pamiątki stanowiące świadectwo pasji, ale i upływu czasu.

Oddajemy w Państwa ręce twórczość Hanemana, która zajmuje szczególne miejsce w naszych zbiorach i kolekcji partnera wystawy – Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.


Wystawę można będzie oglądać do 9 października. 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Warszawskie Stowarzyszenie Fotograficzne FOTA

zapraszają na

wernisaż wystawy poplenerowej

Piotrków Trybunalski 2022

9 sierpnia 2022 r., o godz. 18:30

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Autorzy zdjęć:

Michał BIAŁKOWSKI, Marta BUŁACIŃSKA, Piotr BUŁACIŃSKI, Dominika CYBUCH,

Sławomir GRZANEK, Henryk KOMOROWSKI, Maria LAUKS, Mariusz LAUKS,

Stanisław MARTYNUSKA, Anna MIŚKIEWICZ, Sławomir RÓG, Tomasz SMOLIŃSKI,

Urszula SOBIESZEK, Irena SZEWCZYK, Agnieszka WOJTERA, Krzysztof ZIĘTKOWSKI

 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii zapraszają na

On Art. Festiwal Kina i Sztuki

Projekcie filmów odbędą się w każdy poniedziałek o godzinie 18:30 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102

UWAGA Ilość miejsc siedzących ograniczona

Większość filmów zagranicznych nie posiada polskich napisów

L.P

Data projekcji

Tytuł

1.       

11.07.2022

Rico (The Richard Demarco Story). 85 min., Wielka Brytania, 2021 r., reż. Marco J Federici, film dokumentalny. Biografia niezwykłego promotora sztuki, organizatora festiwalu w Edynburgu, który wiele czasu i uwagi poświęcał sztuce z krajów Europy Wschodniej. Za swoje zasługi dla sztuki polskiej Demarco został odznaczony m.in. medalem Gloria Artis.

2.       

18.07.2022

Z wnętrza. 90 min., Polska, 2019 r., reż. Cezary Grzesiuk, Krystian Kamiński, Tomasz Szwan, film dokumentalny. Unikatowy materiał VHS tworzony przez Zdzisława Beksińskiego. Malarz dopuszcza nas do sekretów swoich bliskich, procesu twórczego i do samego siebie. (Fragmenty tego niezwykłego wideoarchiwum mogliśmy zobaczyć w filmie „Ostatnia Rodzina”).

3.       

25.07.2022

Esther Ferrer. Threads of time. 69 min., Hiszpania, 2020r., reż. Josu Rekalde, film dokumentalny. Esther Ferrer to znakomita hiszpańska performerka. Jej prace są związane z upływem czasu, perspektywą płci, a przede wszystkim pokazują nam wizję świadomej, odważnej kobiety, artystki i feministki.

4.       

1.08.2022

Sensitive Spectrum. Art in the limits of perception. 55 min., Hiszpania, 2021 r., reż. Manuel Prados, film dokumentalny.

W jaki sposób sztuka oddziaływuje na nasz mózg? Czemu niektóre zjawiska traktujemy jako przekroczenie naszego zwykłego sposobu postrzegania otaczającego nas świata? Badacze próbują odnaleźć związek między sztuką, a specyficznymi zjawiskami neurologicznymi.

5.       

8.08.2022

A White Bird. 50 min., Japonia, 2021 r., reż. Ario Kawauchi i Daisuke Miyoshi, film dokumentalny. Poruszający dokument o niewidomym pasjonacie sztuki, Kenji Shiratori. Mężczyzna regularnie odwiedza galerie i muzea, prosząc przypadkowe osoby, aby opisały mu, to co widzą i czują.

6.       

22.08.2022

Bye Bye, Grand Tour. 27 min., Austria,2022 r., reż. Heimo Aga, film dokumentalny.

Relacja z trzech wydarzeń artystycznych, które jeszcze przed pandemią, w 2017 roku zbiegły się w czasie: Biennale Sztuki w Wenecji, Documenta w Kassel i Skulptur Projekte w Münster. Przekaz artystów okazał się proroczy, a nasz świat zmienił się w krótkim czasie - już chyba bezpowrotnie 

Jan Polkowski - Moje miejsce na Ziemi. Kraków. 19 min., Polska, 2022 r., reż. Iwona Meus, Impresja. Poezja Jana Polkowskiego zestawiona z urzekającymi kadrami Krakowa.

7.       

29.08.2022

 

TA MARA. 10 min., Polska, 2020 r., reż. Iwona Pasińska, impresja. Tancerka rozdarta między wewnętrznym demonem, a nieustannym oczekiwaniem. 

Jestem ładna. 2 min., Polska, 2020 r., reż. Klaudia Prabucka, animacja. Rodzinne relacje są pełne nieprawdziwych uśmiechów i słodkiej iluzji szczęścia. Czy wszyscy utopią się w cukrze?

Ruined World: An AI Elegy. 9 min., Hong Kong, 2022 r., reż. Zoran Poposki, animacja. Ludzkość została wymazana z powierzchni Ziemi. Film stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji z automatycznie wygenerowanym dźwiękiem.

Znovu Navštívit (Re-visit). 9 min., Wielka Brytania, 2021 r., reż. Charlie Tweed, Video Art. Obraz, który zaginął wśród tysięcy innych w chmurze internetowej.

Serdecznie zapraszamy

w sobotę 23 lipca 2022 r., o godz. 16:00,

do Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana

na autorską wystawę fotografii Adriana Nojka, pt. „TO NIE SZOKUJE”

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Wystawę można oglądać w dniach 19.07-01.08. 2022 r.

www.adriannojek.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/anojek

https://www.instagram.com/nojek_photographer/

 

 

Media