Konkurs Fotograficzny Potęga Łodzi - Power of Łódź 2024

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Konkurs Fotograficzny Potęga Łodzi - Power of Łódź 2024

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu fotograficznego "POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2024"

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne jest po raz drugi głównym organizatorem konkursu

Konkurs pod patronatem honorowym  Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej

Udział w konkursie jest bezpłatny

!!! Pula Nagród 5000 zł  !!!

Potęga Łodzi 2024
Żyjemy w czasie i w miejscu gwałtownych zmian i pogoni za „nowym” w możliwe wszystkich rodzajach aktywności, między innymi takich, które dotyczą obszaru kultury, w tym także sztuk wizualnych.
W tym kontekście starania pomysłodawców Konkursu Fotograficznego „POTĘGA ŁODZI – POWER OF ŁÓDŹ”, aby wykorzystując doświadczenia minionych edycji zrealizować jego tegoroczną, osiemnastą (!) już edycję zachowując jednocześnie wypracowane przez lata standardy: tę samą ideę i formułę, ten sam temat, te same kryteria oceny jakości prac, tę samą pulę nagród i to samo miejsce prezentacji prac konkursowych. Znaczenie tej konsekwencji dla wzmacniania poczucia łódzkiej tożsamości wśród uczestników i łodzian oglądających wystawy fotografii miasta wydaje się trudne do przecenienia.
Jak co roku zmienią się zapewne autorzy, uzupełnieni przez kolejne roczniki młodych pasjonatów fotografii, a część „młodych” wystartuje już w kategorii otwartej, pełnoletnich uczestników.
Przy wsparciu- jak co roku -Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi organizujemy doroczny Konkurs Fotograficzny „POTĘGA ŁODZI – POWER OF ŁÓDŹ”. Konkurs utrwalił się wizerunkowo w świadomości nie tylko jego uczestników. Pokonkursowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych, najciekawszych fotografii w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego utrwaliła już swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń artystycznych w Łodzi. Efekty ostatnich trzech edycji Konkursu zostaną zaprezentowane w oczekiwanym, nie tylko przez bibliofilów i artystów fotografii szóstym już tomie albumu o tej samej co Konkurs nazwie.
Intencją pomysłodawców i realizatorów Konkursu jest afirmacja sztuki fotografii i niezwykłego dziedzictwa materialnego Łodzi. Zapraszamy więc do poszukiwania i zapisania w fotograficznych kadrach nieznanych, powszechnie niedostrzeganych obrazów naszego miasta. Każde bowiem autorskie ujęcie historycznego, materialnego dziedzictwa ma szanse potwierdzać niezwykłe, wyjątkowe w skali europejskiej osiągnięcia w sposobie organizacji przestrzeni, w architekturze i detalach „Potężnej Łodzi” - miasta, które od połowy XIX wieku nie miało sobie równych w dynamice rozwoju nie tylko w skali kraju. Inspirujące może być także odkrywanie cech miasta dumnego i dostarczającego powodów do dumy mieszkańcom z dokonań współczesnych oraz tych, które zmieniają obraz miasta w procesach rewitalizacyjnych.
Włodzimierz Adamiak, kwiecień 2024. 

 • Terminarz konkursu:
  • Składanie prac konkursowych od 15 kwietnia do 21 czerwca.
  • Ogłoszenie wyników konkursu do 28 czerwca.
  • Wystawa prac konkursowych od 9 do 22 lipca.

Uwaga!
Składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel. 426330982, 888 297 399 
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00.

Karta uczestnictwa do pobrania

Karta uczestnictwa

 

REGULAMIN XVIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2024”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków XVIII Konkursu Fotograficznego „Potęga Łodzi — Power of Łódź” edycja 2024 - zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Miasto Łódź.
 4. Przeprowadzenie Konkursu będzie powierzone Łódzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu zwanego dalej „Realizatorem”.
 5.  Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
  a)     kategoria I: do 16 lat,
  b)     kategoria II: open - powyżej 16 lat.
 6. Celem Konkursu jest zainteresowanie Uczestników (amatorów i profesjonalistów) do wyjątkowego spojrzenia na miasto Łódź, dostrzeżenia piękna tam gdzie o nie trudno, wydobycia dodatkowych znaczeń tam gdzie uroda jest oczywista.
  II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych fotografii.
 2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. W przypadku fotografii składających się na cykl lub panoramę każda fotografia liczona jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 3 fotografie, to wyczerpuje to pulę fotografii możliwych do zgłoszenia przez jednego Uczestnika).
 3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze fotografie z cyklu i ocenić je indywidualnie.
 4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.
 5. Fotografie nie mogą być oprawione, zawinięte w rulon/tubę, zagięte.
 6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:
  a)     grupa I: dłuższy bok 30 cm,
  b)     grupa II: dłuższy bok 45 cm.
 7. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:
  a)     5-cyfrowy kod Uczestnika,
  b)     adres/lokalizacja obiektu fotografowanego,
  c)     numer kolejny fotografii,
  d)     kategorię, w której Uczestnik startuje,
  e)     sugestie dotyczące ekspozycji, jeśli fotografia składa się na cykl lub panoramę. 
 8. Cyfrowe kopie fotografii w rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD (dopuszczalny jest także nośnik pendrive) Nazwy plików/fotografii powinny być opisane zgodnie z tytułami fotografii podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę/Pendrive należy podpisać 5-cyfrowym kodem Uczestnika.
 9. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Realizatora, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 10. Niepełnoletni Uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).
 11. Dokumenty należy składać́ w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzonej 5-cyfrowym kodem Uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2024”.
 12. W kopercie należy umieścić fotografie, wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD (podpisaną 5-cyfrowym kodem) z podpisanymi cyfrowymi kopiami fotografii. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Realizatora wedle terminarza podanego w części VI niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku gdy na fotografii widnieje wizerunek osoby, do Karty Zgłoszenia powinna być załączona jej pisemna zgoda na opublikowanie wizerunku (z wyjątkiem przypadku gdy utrwalony został wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub  gdy utrwalono wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – art. 81 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 14. W przypadku braków formalnych Karty Zgłoszenia lub złożenia przez Uczestnika, fotografii nie spełniających warunków opisanych w Regulaminie, Uczestnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie do 3 dni kalendarzowych, na adres e-mailowy. W przypadku nie uzupełnienia braków, zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone (także wówczas, gdy e-mail zawierający wezwanie nie zostanie odebrany przez Uczestnika).

III.   NAGRODY

 1. Oceny fotografii dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Realizatora, na podstawie przyjętych kryteriów:
 • kreatywne i pozytywne ukazanie zabytkowej Łodzi
 • poprawność techniczna
 • wysoki poziom artystyczny
 1. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.
 2. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody finansowe oraz wyróżnienia w formie albumów fotograficznych. Pula nagród finansowych wynosi 5 tys. zł.
 3. Sąd Konkursowy może przyznać nagrody finansowe, jeśli zostaną na ten cel pozyskane środki. Regulamin Konkursu zostanie w tym zakresie uzupełniony. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w podziale nagród. Podmiot, z którego środków przyznano nagrody zobowiązany jest do odprowadzenia podatku - zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wygranej.
 4. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, która jest zbiorem odbitek oraz cyfrowych wersji fotografii które będą przechowywane w siedzibie Organizatora.
 5. Wybrane fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie na terenie miasta Łodzi, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora i portalach społecznościowych w Internecie. O kwalifikacji fotografii na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.
 6. Fotografie zakwalifikowane na wystawę̨ mogą stanowić treść albumu „Potęga Łodzi - Power of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy fotografii zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (szósty) album „Potęga Łodzi - Power of Łódź” zostanie wydany w 2024 roku i będzie zawierać fotografie konkursowe z edycji 2022, 2023 i 2024. O kwalifikacji fotografii do albumu decyduje Realizator lub/i Organizator.
 7. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora lub/i Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą telefoniczną lub e-mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Realizator, po zakończeniu wystawy pokonkursowej ma 7 dni kalendarzowych, na przekazanie fotografii Organizatorowi w wersji cyfrowej, na nośniku zewnętrznym. Każda fotografia powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz wskazania jaką nagrodę zdobył/li.

  IV. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
 1. Uczestnik zgłaszając fotografii do Konkursu potwierdza, że:
  a)      jest autorem fotografii zgłoszonych do Konkursu i przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych fotografii;
  b)      autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii w żaden sposób nie są ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do fotografii;
 1. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Realizatorowi z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych lub osobistych, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi, Realizatorowi lub osobami trzecimi, którym zostanie udzielone prawa do korzystania z fotografii, będą musiały zaniechać korzystania z fotografii, Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę (licencja niewyłączna z prawem udzielenia sublicencji) na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystywanie fotografii przez Realizatora i Organizatora dla promocji Konkursu oraz działań komercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet , druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz sposobie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie fotografii w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami Uczestników oraz adnotacją o Konkursie.
 3. Z chwilą wypłaty nagrody lub wręczenia innych nagród albo wyróżnień Uczestnikom Konkursu, zostaje udzielona Organizatorowi nieograniczona w czasie i miejscu niewyłączna licencja z prawem udzielenia sublicencji do fotografii wraz z prawem do korzystania z praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
  a)      obrót na terenie całego świata egzemplarzami fotografii w postaci dostarczonych przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie odbitek fotografii i ich wersji cyfrowych, w tym w szczególności sprzedaż posiadanych egzemplarzy fotografii – odbitek i wywołanych egzemplarzy cyfrowych za cenę dowolnie ustaloną przez podmiot nimi dysponującymi;
  b)      rozpowszechnianie egzemplarzy fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  c)      utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania fotografii - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz użyczenie lub najem oryginału fotografii albo ich egzemplarzy;
  d)     wykorzystywanie fotografii w publikacjach Realizatora lub Organizatora promujących ich działalność oraz promujących ul. Piotrkowską i Łódź.
 4. Udzielenie licencji z prawem sublicencji obejmuje korzystanie z praw zależnych przez Realizatora lub Organizatora lub podmiot przez niego wskazany uprawniony- tj. do kadrowania fotografii w celu odpowiedniego ich dostosowania do miejsca publikacji w szczególności na edycję i kadrowanie fotografii na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi — Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania fotografii do formy albumu.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Sądu Konkursowego. Ewentualne zmiany w Regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć́ w sprawach spornych dokonuje Organizator.
 2. Na własność Organizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe egzemplarze fotografii Uczestnicy będą mogli odebrać w siedzibie Realizatora do 60 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim umówieniu terminu z Realizatorem. Fotografie nieodebrane w tym terminie przechodzą̨ na własność́ Organizatora, które Realizator powinien przekazać w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na ich odbiór
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
 4. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 6. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z przepisami prawa ponosi wyłącznie Realizator.
 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 oku ( Dz. U. 2022 poz. 2509 z późn zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Konkursu na korzystniejsze dla Uczestników. Zmiany Regulaminu Konkursu zostaną opublikowane w tym samym trybie co niniejszy dokument.

  VI. TERMINARZ KONKURSU
  od 15 kwietnia - 21 czerwca - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia
  26 czerwca - obrady Sądu Konkursowego
  do 28 czerwca - ogłoszenie wyników Konkursu
  09 - 22 lipca - wystawa prac konkursowych

 

Konkurs fotograficzny „Potęga Łodzi - Power of Łódź” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Biura Architekta Miasta Łodzi