POTĘGA ŁODZI - POWER OF ŁÓDŹ 2023

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

POTĘGA ŁODZI - POWER OF ŁÓDŹ 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie

REGULAMIN XVII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2023”
 

PULA NAGRÓD FINANSOWYCH - 5 TYS. ZŁ

>> REGULAMIN (PDF) <<<

>> Karta zgłoszenia (PDF) <<<

Uwaga! - składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia
w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Łódź, ul. Piotrkowska 102,
tel.426330982, 888 297 399

od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00                                                                                                                                       

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. REGULAMIN XVII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  „POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2023”

  I. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków XVII Konkursu Fotograficznego „Potęga Łodzi — Power of Łódź” edycja 2023 - zwany dalej „Konkursem”.
  2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
  3. Organizatorem Konkursu jest Miasto Łódź.
  4. Przeprowadzenie Konkursu będzie powierzone Łódzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwanemu dalej „Realizatorem”.
  5. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:
  a) kategoria I: do 16 lat,
  b) kategoria II: open - powyżej 16 lat.
  6. Celem Konkursu jest zainteresowanie Uczestników (amatorów i profesjonalistów) do wyjątkowego spojrzenia na miasto Łódź, dostrzeżenia piękna tam gdzie o nie trudno, wydobycia dodatkowych znaczeń tam gdzie uroda jest oczywista.
  II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych fotografii.
2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. W przypadku fotografii składających się na cykl lub panoramę każda fotografia liczona jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 3 fotografie, to wyczerpuje to pulę fotografii możliwych do zgłoszenia przez jednego Uczestnika).
3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze fotografie z cyklu i ocenić je indywidualnie.
4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.
5. Fotografie nie mogą być oprawione, zawinięte w rulon/tubę, zagięte.
6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:
a) grupa I: dłuższy bok 30 cm,
b) grupa II: dłuższy bok 45 cm.
7. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:
a) 5-cyfrowy kod Uczestnika,
b) adres/lokalizacja obiektu fotografowanego,
c) numer kolejny fotografii,
d) kategorię, w której Uczestnik startuje,
e) sugestie dotyczące ekspozycji, jeśli fotografia składa się na cykl lub panoramę.
8. Cyfrowe kopie fotografii w rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD (dopuszczalny jest także nośnik pendrive) Nazwy plików/fotografii powinny być opisane zgodnie z tytułami fotografii podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę/Pendrive należy podpisać 5-cyfrowym kodem Uczestnika.
9. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Realizatora, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.
10. Niepełnoletni Uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).
11. Dokumenty należy składać́ w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzonej 5-cyfrowym kodem Uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2023”. W kopercie należy umieścić fotografie, wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD (podpisaną 5-cyfrowym kodem) z podpisanymi cyfrowymi kopiami fotografii. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Realizatora wedle terminarza podanego w części VI niniejszego Regulaminu.
12. W przypadku gdy na fotografii widnieje wizerunek osoby, do Karty Zgłoszenia powinna być załączona jej pisemna zgoda na opublikowanie wizerunku (z wyjątkiem przypadku gdy utrwalony został wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub gdy utrwalono wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – art. 81 ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
13. W przypadku braków formalnych Karty Zgłoszenia lub złożenia przez Uczestnika, fotografii nie spełniających warunków opisanych w Regulaminie, Uczestnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie do 3 dni kalendarzowych, na adres e-mailowy. W przypadku nie uzupełnienia braków, zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone (także wówczas, gdy e-mail zawierający wezwanie nie zostanie odebrany przez Uczestnika)
III. NAGRODY
1. Oceny fotografii dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Realizatora, na podstawie przyjętych kryteriów:
• kreatywne i pozytywne ukazanie zabytkowej Łodzi
• poprawność techniczna
• wysoki poziom artystyczny.
2. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.
3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody finansowe (pula nagród 5 tys. zł) oraz rzeczowe i 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.
4. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w podziale nagród. Podmiot, z którego środków przyznano nagrody zobowiązany jest do odprowadzenia podatku - zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wygranej
5. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, która jest zbiorem odbitek oraz cyfrowych wersji fotografii które będą przechowywane w siedzibie Organizatora.
6. Wybrane fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie na terenie miasta Łodzi, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora i portalach społecznościowych w Internecie. O kwalifikacji fotografii na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.
7. Fotografie zakwalifikowane na wystawę̨ mogą̨ stanowić́ treść́ albumu „Potęga Łodzi - Power of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy fotografii zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (szósty) album „Potęga Łodzi - Power of Łódź” zostanie wydany w 2024 roku i będzie zawierać́ fotografie konkursowe z edycji 2022, 2023 i 2024. O kwalifikacji fotografii do albumu decyduje Realizator lub/i Organizator.
8. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora lub/i Organizatora.
9. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą telefoniczną lub e-mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
10. Realizator, po zakończeniu wystawy pokonkursowej ma 7 dni kalendarzowych, na przekazanie fotografii Organizatorowi w wersji cyfrowej, na nośniku zewnętrznym. Każda fotografia powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz wskazania jaką nagrodę zdobyły.
IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając fotografii do Konkursu potwierdza, że:
a) jest autorem fotografii zgłoszonych do Konkursu i przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych fotografii;
b) autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii w żaden sposób nie są ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do fotografii;

2. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Realizatorowi z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych lub osobistych, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi, Realizatorowi lub osobami trzecimi, którym zostanie udzielone prawa do korzystania z fotografii, będą musiały zaniechać korzystania z fotografii, Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę (licencja niewyłączna z prawem udzielenia sublicencji) na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystywanie fotografii przez Realizatora i Organizatora dla promocji Konkursu oraz działań komercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz sposobie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie fotografii w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami Uczestników oraz adnotacją o Konkursie.
4. Z chwilą wypłaty nagrody lub wręczenia innych nagród albo wyróżnień Uczestnikom Konkursu, zostaje udzielona Organizatorowi nieograniczona w czasie i miejscu niewyłączna licencja z prawem udzielenia sublicencji do fotografii wraz z prawem do korzystania z praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
a) obrót na terenie całego świata egzemplarzami fotografii w postaci dostarczonych przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie odbitek fotografii i ich wersji cyfrowych, w tym w szczególności sprzedaż posiadanych egzemplarzy fotografii – odbitek i wywołanych egzemplarzy cyfrowych za cenę dowolnie ustaloną przez podmiot nimi dysponującymi;
b) rozpowszechnianie egzemplarzy fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania fotografii - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz użyczenie lub najem oryginału fotografii albo ich egzemplarzy;
d) wykorzystywanie fotografii w publikacjach Realizatora lub Organizatora promujących ich działalność oraz promujących ul. Piotrkowską i Łódź.
5. Udzielenie licencji z prawem sublicencji obejmuje korzystanie z praw zależnych przez Realizatora lub Organizatora lub podmiot przez niego wskazany uprawniony- tj. do kadrowania fotografii w celu odpowiedniego ich dostosowania do miejsca publikacji w szczególności na edycję i kadrowanie fotografii na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi — Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania fotografii do formy albumu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Sądu Konkursowego. Ewentualne zmiany w Regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć́ w sprawach spornych dokonuje Organizator.
2. Na własność Organizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe egzemplarze fotografii Uczestnicy będą mogli odebrać w siedzibie Realizatora do 60 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim umówieniu terminu z Realizatorem. Fotografie nieodebrane w tym terminie przechodzą̨ na własność́ Organizatora, które Realizator powinien przekazać w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na ich odbiór
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
4. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest pisemna zgoda opiekuna na postanowienia Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
6. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z przepisami ponosi wyłącznie Realizator.
7. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 oku ( Dz. U. 2022 poz. 2509 z późn zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
8. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Konkursu na korzystniejsze dla Uczestników. Zmiany Regulaminu Konkursu zostaną opublikowane w tym samym trybie co niniejszy dokument.

VI. TERMINARZ KONKURSU
17.04 - 07.06.2023- składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia
w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel.426330982, 888 297 399
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00       
13-16.06.2023 - obrady Sądu Konkursowego
19.06.2023 - ogłoszenie wyników Konkursu
27.06 — 10.07.2023 - wystawa prac konkursowych

Konkurs fotograficzny Potęga Łodzi - Power of Łódź jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Biura Architekta Miasta Łodzi