70 ZDJĘĆ 70 AUTORÓW 70 LAT ŁTF

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • „Autoportret w kwadracie 2024” /
  „Autoportret w kwadracie 2024” / "Self-portrait in a square 2024"
 • AKT
  AKT
 • Piotr Jabłoński
  Piotr Jabłoński
 • PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF
  PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF

Artykuły

70 ZDJĘĆ 70 AUTORÓW 70 LAT ŁTF


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
GALERIA FOTOGRAFII IM. EUGENIUSZA HANEMANA

Wystawa fotografii z cyklu Konfrontacje fotograficzne
„70 zdjęć, 70 prac, 70 autorów - ŁTF i przyjaciele”

Wernisaż wystawy 9 listopada 2021 r. o godz. 18:30

Bela Albert, Maria Apro, Ildiko Bako, Ryszard Bonisławski, Arkadiusz Branicki, Paweł Brzeziński, Arkadiusz Dalak, Roman Dębski, Janusz Gajos, Hilda Gálfalvay, Beata Godek, Ildiko Görög, Marcin Górzyński, Marek Grum, Wojciech Grzędziński, László Györgyi, Barbara Harsch, Tamas Horvath, Octavian Iolu, Monika Jeremus, Zita Jokic, László Kis, Imre Czako Kiss, Miroslav Kolator, Tomasz Komorowski, Beata Koralewska, Piotr Koralewski, Jerzy Kośnik, Anita Kozma, Emese Králik, Jerzy Kryszak, Marcin Kwarta, Tomasz Lenarczyk, György Levendovics, Ferenc Marton, Agnes Mezosi, Jan Monkiewicz, István Nagy, Viktoria Nekrasova, Dorka Nemes, Gabriella Német, Monika Nowakowska, Nora Pallagi, Gaby Rehm, Françoise Remy, Maksymilian Rigamonti, Ewa Rubinstein, Artur Rusek, Robert Rzepiński, István Sarusi, Dariusz Sebastiański, Enzo Signorelli, Monika Slimek-Fulkowa, Petr Šulc, László Szabó, Antal Szaszkó, Stefan Sztromajer, Jakub Szymański, Andrzej Świetlik, Piotr Targosz, Tomasz Tomaszewski, Radosław Trzciński, Toru Ukai, Milan Veliky, Vincent Verhaeren, Nino Veron, Agnes Vince, Wacław Wantuch, Marcin Wężyk, Sylwester Wójcik.

ŁTF i Przyjaciele’2021
Prezentacje „70 zdjęć 70 autorów na 70 lecie ŁTF” to cykl wystaw zbiorowych, które przypominają o niedawnym jubileuszu 70-lecia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, świętowanego w 2019 roku. Do udziału w nich zapraszani są członkowie stowarzyszenia ale też osoby w różny sposób z nim związane: amatorzy i zawodowcy, artyści, społecznicy i dziennikarze życzliwi fotograficznemu medium - zazwyczaj łodzianie, ale też Przyjaciele z Polski i zagranicy. W tym roku swoje prace pokazują m. in. związani z naszym miastem polityk Ryszard Bonisławski, fotograficy Tomasz Komorowski, Paweł Brzeziński, Artur Rusek, Stefan Sztromajer, czołowi artyści polscy, Tomasz Tomaszewski, Wacław Wantuch, Wojciech Grzędziński, Maksymilian Rigamonti oraz aktorzy Janusz Gajos i Jerzy Kryszak, bohaterowie wystaw indywidualnych w siedzibie ŁTF, czyli Galerii im. Eugeniusza Hanemana przy ulicy Piotrkowskiej 102.

To wszystko przekłada się, rzecz jasna, na wielką różnorodność zgromadzonych zdjęć, gdyż różni są ich autorzy. Jednych inspiruje przyroda oglądana w skali mikro, innych abstrakcyjny pejzaż, jeszcze innych człowiek uwikłany w historię, codzienność i przypadek. Zobaczymy więc portrety i martwe natury, kadry owadów i ekspresyjne migawki zdarzeń, fotograficzne szkice i dzieła przemyślane od początku do końca, często inscenizowane; czarno-białe, subtelnie monochromatyczne ale też eksplodujące feerią barw - fotografia daje bowiem nieograniczone możliwości kreacji, choć trzeba podchodzić do niej z szacunkiem i pokorą, wtedy efekty są podobno najlepsze. Eksperyment przeplata się tu z tradycją (także w sferze warsztatu), realizm z abstrakcją, impresje z reportażem, młodość z dojrzałością - i pomimo tej wielości stylistyk, formatów, tematów wszystko GRA. To efekt jedynej w swoim rodzaju atmosfery, jaka panuje w ŁTF - miejscu i instytucji, która motywuje i inspiruje a przede wszystkim integruje wielką fotograficzną rodzinę, do której przynależeć może każdy wielbiciel fotograficznego medium. Na tym polega magia takich wystaw jak „70 zdjęć 70 autorów na 70 lecie ŁTF” - każdy znajdzie tu coś dla siebie, spotka znajome nazwiska, oceni gwiazdy, zachwyci się zdjęciem kolegi po fachu, odkryje nieznany talent, zawiąże fotograficzną przyjaźń. A kolejna postjubileuszowa ekspozycja już za rok...
Monika Nowakowska

Wiele z powyższych indywidualnych wystaw odbyło się dzięki współpracy z:
Fundacją Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989
Międzynarodowym Festiwalem Producentów Muzycznych Soundedit
Forum Kina Europejskiego Cinergia
Stowarzyszeniem Filmowym KinoArt
Łódzkim Stowarzyszeniem Filmowym
Międzynarodową Fundacją Muzyczną Artura Rubinsteina w Łodzi

Presentations of "70 photos of 70 authors for the 70th anniversary of ŁTF" are a series of collective exhibitions that remind us of the recent 70th anniversary of the Łódź Photographic Society, celebrated in 2019. Members of the association are invited to participate, but also people connected with it in various ways: amateurs and professionals, artists, social activists and journalists who are sympathetic to the photographic medium - usually from Łódź, but also friends from Poland and abroad. This year, their works show, among others. politicians connected with our city Ryszard Bonisławski, photographers Tomasz Komorowski, Paweł Brzeziński, Artur Rusek, Stefan Sztromajer, leading Polish artists, Tomasz Tomaszewski, Wacław Wantuch, Wojciech Grzędziński, Maksymilian Rigamonti and actors Janusz Gajos and Jerzy Kryszak, heroes of individual exhibitions at the headquarters of ŁTF , that is Galeria im. Eugeniusz Haneman at 102 Piotrkowska Street.
All this, of course, translates into a great variety of the collected photos, as their authors are different. Some are inspired by nature viewed in a micro scale, others by an abstract landscape, others by a man entangled in history, everyday life and chance. So we will see portraits and still lifes, frames of insects and expressive snapshots of events, photographic sketches and works thought out from start to finish, often staged; black and white, subtly monochrome but also exploding with a riot of colors - photography gives unlimited possibilities of creation, although you have to approach it with respect and humility, then the results are supposedly the best. Experiment is intertwined with tradition (also in the sphere of the workshop), realism with abstraction, impressions with reportage, youth with maturity - and despite the multitude of styles, formats and themes, everything is OK. This is the result of the unique atmosphere that prevails in ŁTF - a place and institution that motivates and inspires and, above all, integrates a great photographic family, to which every admirer of the photographic medium can belong. This is the magic of such exhibitions as "70 photos of 70 authors for the 70th anniversary of ŁTF" - everyone will find something for themselves, meet familiar names, evaluate stars, be delighted with a photo of a colleague, discover an unknown talent, and create a photographic friendship. And another post-jubilee exhibition in a year ...
Monika Nowakowska

Many of the above individual exhibitions took place thanks to cooperation with:
The Foundation of Polish Emigration Art 1939-1989
The International Festival of Music Producers Soundedit
European Cinema Forum Cinergia
KinoArt Film Association
Lodz Film Association
The Arthur Rubinstein International Music Foundation in Łodz


Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska


Zadanie „Konfrontacje fotograficzne - cykl wystaw” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi