PIOTR WYPYCH „ŁÓDZKIE OD ŚWITU DO ZMIERZCHU”

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

PIOTR WYPYCH „ŁÓDZKIE OD ŚWITU DO ZMIERZCHU”

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii z cyklu "Konfrontacje fotograficzne"

PIOTR WYPYCH „ŁÓDZKIE OD ŚWITU DO ZMIERZCHU”

Wernisaż wystawy o godz. 18:30, 24 sierpnia 2021 r.

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Patronat Honorowy nad wystawą
Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Zadanie „Konfrontacje fotograficzne - cykl wystaw”
zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Łódzkie od świtu do zmierzchu

Piotr Wypych to autor wielu projektów, wystaw i wydawnictw poświęconych polskiej fotografii krajoznawczej, przyrodzie i zabytkom, także województwa łódzkiego. Ten aktywny członek Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, pasjonat historii (w 2013 roku obronił na Politechnice Łódzkiej pracę doktorską „Dziedzictwo historyczne małej architektury sakralnej XVIII-XX wieku na terenie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych”) zdecydował się na pierwszą indywidualną prezentację w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – Galerii im. Eugeniusza Hanemana. Dodajmy, że wcześniej gościł tu na ekspozycjach zbiorowych np. „ŁTF i Przyjaciele” w 2020 roku, współorganizował plenery fotograficzne w regionie.

Obecnie pokazuje efekty swoich artystycznych poczynań z ostatnich dwóch lat, z których miniony rok był wyjątkowo intensywny. Czarno-białe zdjęcia, ze szeroką gamą niuansów szarości (która według autora jest kolorem o wielkim potencjale) to podsumowanie jego wcześniejszych doświadczeń w uwiecznianiu wiejskiego i miejskiego krajobrazu, ale również pokazanie możliwości fotografii aranżowanej, polegającej na kreowaniu sytuacji podkreślających urodę miejsca, niepowtarzalności chwili, zjawiskowości momentu, zarejestrowanego w kadrze. Dobrym tego przykładem jest fotograficzny zapis performance Piotra Wypycha pt. „Kobieta i uciekająca męska koszula” – cykl zdjęć małżonki próbującej złapać tytułową koszulę (autora) unoszącą się na tle Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Czuły na urodę krajobrazu artysta tropi bowiem piękne i zjawiskowe miejsca, także województwa łódzkiego, i uwiecznia za dnia i w nocy np. „Ruiny zamku w Majkowicach” czy „Anioł z Sulejowa”, a zimowy krajobraz dodatkowo je odrealnia, podkreślając efektowne kontrasty czerni i bieli. To świadome ograniczenie jest pokłosiem graficznych doświadczeń, zapoczątkowanych w ASP w Krakowie, gdzie Piotr Wypych studiował na Wydziale Grafiki ze specjalizacją w grafice projektowej. Kolor kojarzy mu się bardziej z dokumentacją, sam ma w dorobku liczne zdjęcia barwne, ostatnio skupia się jednak na czerni, bieli i niuansach szarości np. w widokach zaoranych pól, uwiecznianych o różnych porach dnia, z różnej perspektywy, oryginalnie wykadrowanych. To subtelne impresje zwracają uwagę na niezwykłość miejsc tylko z pozoru pospolitych, jak się okazuje – bardzo inspirujących. Takie urokliwe krajowidoki z prowincji to główny wątek twórczości Piotra Wypycha, choć nie zapominajmy, że równie interesujące są zdjęcia Łodzi jego autorstwa np. Placu Kościuszki z cieniem pomnika czy cykl „Kamienie krzyczeć będą”, dedykowany zagładzie łódzkich Żydów. Prezentowane na wystawie prace to przykład dojrzałej twórczości, świadomej możliwości fotograficznego medium, przefiltrowanej przez wielką wrażliwość autora na piękno rodzimego pejzażu, bacznie obserwowanego od świtu do zmierzchu – z racji zawodu i pasji

Monika Nowakowska

Łódzkie from dawn to dusk

Piotr Wypych is the author of many projects, exhibitions and publications devoted to Polish sightseeing photography, nature and monuments, also of the Łódź Province. This active member of the Świętokrzyskie District of ZPAF, an employee of the Landscape Parks Complex of the Łódź Province, a history enthusiast (in 2013 he defended his doctoral dissertation at the Lodz University of Technology "Historical heritage of small sacred architecture of the 18th-20th century in the Complex of Nadpiliczne Landscape Parks"), he decided to make his first individual presentation at the headquarters of the Łódź Photographic Society - Galeria im. Eugeniusz Haneman. Let us add that he previously hosted group exhibitions here, such as "ŁTF and Friends" in 2020, and co-organized photo openings in the region.

Currently, he shows the effects of his artistic endeavors from the last two years, of which the past year was exceptionally intense. Black and white photos with a wide range of gray nuances (which according to the author is a color with great potential) are a summary of his previous experiences in capturing rural and urban landscapes, but also showing the possibilities of arranged photography, consisting in creating situations that emphasize the beauty of the place, the uniqueness of the moment, the phenomenal nature of the moment recorded in the frame. A good example of this is the photographic record of the performance by Piotr Wypych entitled "A Woman and a Escaping Men's Shirt" - a series of photos of her wife trying to catch the title (the author's) shirt floating in the background of the Międzyrzecz Warta and Widawka Landscape Park. Sensitive to the beauty of the landscape, the artist tracks down beautiful and phenomenal places, also in the Łódź Province, and captures during the day and at night, for example, "Ruins of the castle in Majkowice" or "Angel of Sulejów", and the winter landscape additionally makes them unreal, emphasizing the effective contrasts of black and white . This conscious limitation is the aftermath of graphic experiences that began at the Academy of Fine Arts in Krakow, where Piotr Wypych studied at the Faculty of Graphics with a specialization in design graphics. He associates color more with documentation, he himself has numerous color photos, but recently he has focused on black, white and nuances of gray, e.g. in the views of plowed fields, captured at different times of the day, from different perspectives, originally framed. These subtle impressions draw attention to the uniqueness of places that are only seemingly common, as it turns out - very inspiring. Such charming country views from the provinces are the main theme of Piotr Wypych's work, although let's not forget that the pictures of Łódź by him, such as Kościuszko Square with the shadow of a monument, or the series "Stones will shout", dedicated to the extermination of Łódź Jews, are equally interesting. The works presented at the exhibition are an example of mature creativity, aware of the possibilities of the photographic medium, filtered by the author's great sensitivity to the beauty of the native landscape, closely watched from dawn to dusk - because of his profession and passion.

Monika Nowakowska