Piotr Pardus  Emanacje

 • 1%
  1%
 • 70 ZDJĘĆ 70 AUTORÓW 70 LAT ŁTF
  70 ZDJĘĆ 70 AUTORÓW 70 LAT ŁTF
 • Wystawa fotografii Iwony Aleksandrowicz „ Retrospekcje” oraz Moniki Cichoszewskiej „Zanurzenia”
  Wystawa fotografii Iwony Aleksandrowicz „ Retrospekcje” oraz Moniki Cichoszewskiej „Zanurzenia”
 • MACIEJ RYSZKA „PRZECIĄGŁYM SPOJRZENIEM FOTOGRAFIA NIERÓWNOWAGI”
  MACIEJ RYSZKA „PRZECIĄGŁYM SPOJRZENIEM FOTOGRAFIA NIERÓWNOWAGI”
 • 61. Doroczna Wystawa Fotografii ŁTF
  61. Doroczna Wystawa Fotografii ŁTF
 • „Naturalne skarby Grupy Wyszehradzkiej”
  „Naturalne skarby Grupy Wyszehradzkiej”
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Piotr Pardus Emanacje

Jest nam niezmiernie miło, po tych „zwariowanych miesiącach izolacji”, zaprosić Państwa do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na kolejny wernisaż fotografii.

Jest to pierwsza z sześciu wystaw z cyklu : „Konfrontacje fotograficzne”

Autorem wystawy pt. „ Emanacje” jest Piotr Pardus.

Wernisaż wystawy o godzinie 18:30, 29 czerwca 2021 r. w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, w Łodzi. ul. Piotrkowska 102.

 

 

 

 

Dwie dekady w czerni i bieli

 

Piotr Pardus to łodzianin, który kształcił się w Wyższym Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (studiował także ochronę środowiska na Politechnice Łódzkiej i na Uniwersytecie Łódzkim), od 2007 roku członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografuje od 15 roku życia, najpierw analogowo, od 2007 roku aparatem cyfrowym. Rok 2000 uważa za przełomowy w swojej twórczości – odtąd bardziej świadomej celów i możliwości fotograficznego medium, z którym bezustannie eksperymentuje. Wybrane na wystawę 32 prace to podsumowanie dwóch dekad fotografowania, do 2007 roku aparatem tradycyjnym, analogowym, potem cyfrowym, z zastosowaniem obróbki graficznej.

Piotr Pardus specjalizuje się w monochromatycznym portrecie artystycznym, fascynuje go ludzka fizjonomia ale też postać, pojawiająca się w scenach ulicznych, które również pokazuje na wystawie. Postać zazwyczaj rozmyta, odbita w wodzie, zasugerowana cieniem, zawsze w czerni i bieli, czy raczej w czerni i szarościach, których niuanse pozwalają oddać atmosferę sytuacji, sceny, zdarzenia, zasugerować drugie dno. – Czaro-białe fotografie są dla mnie najlepszą metodą wyrażania emocji w sposób czytelny. W monochromatycznych obrazach szukam spokoju i harmonii. Czułem, że była to właściwa droga, pozwalająca dostrzec poszczególne detale rzeczywistości. Pozorna prostota czerni i bieli niesie w sobie bowiem duży potencjał środków wyrazu, który starałem się wykorzystać – tłumaczy artysta. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, zdjęć portretowych, wykonywanych na zlecenia – indywidualne i prasowe, czego ciekawym przykładem są projekty okładek realizowane w latach 2010-2012 dla łódzkiego magazynu kulturalnego Kalejdoskop. Kilka z nich możemy obejrzeć na wystawie – to nastrojowy portret łódzkiej aktorki Moniki Buchowiec, wizerunek Sławomira Suleja czy profil Luizy Łuszcz-Kujawiak – jedyne zdjęcie, w którym pojawia się kolor, różowa poświata podkreślająca subtelne rysy twarzy aktorki. Warto zwrócić uwagę na detale tych zdjęć, modelunek twarzy, kontrasty walorowe, przemyślaną kompozycję, wskazujące na ich artystyczny wymiar. Portrety Piotra Pardusa nie są bowiem tylko dokumentacją zmieniającej się pod wpływem czasu fizjonomii, ale spojrzeniem w głąb modela, próbą uchwycenia jego wnętrza, uczuć, emocji. Dlatego otoczenie jest tylko tłem, wykreowanym przez autora na potrzeby sesji, eksperymentem, w którym sam uczestniczy. Świadczą o tym autoportrety, odważne i ciekawe formalnie, pokazujące różne możliwości uwieczniania postaci obiektywem aparatu: poprzez rozmycie, poruszenie kadru, ekspresję gestu; klimatyczne i na swój sposób malarskie. Na takie postrzeganie świata złożyły się zapewne osobiste i zawodowe doświadczenia autora, w tym praca fotoreportera dla Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego, współpraca z internetową galerią fineFOTO.pl, udział w licznych konkursach i wystawach fotograficznych oraz ciekawość świata i ludzi, tylko pozornie czarno-białych.

Monika Nowakowska    

 Zadanie „Konfrontacje fotograficzne” zostało zrealizowane

dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

 

Two decades in black and white

Piotr Pardus, a native of Łódź, who studied at The Leon Schiller National Film School (as well as Environmental Protection at the Technical University of Łódź and the University of Łódź), has been the member of Lodz Photographic Association (Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne) since 2007. He has been photographing since the age of 15, first taking photos with an analogue camera and since 2007 with a digital camera. He believes the year 2000 to be a turning point for his art work – it was then when he started be more aware of his aims as well as the potential of the photography as medium, with which he is constantly experimenting. The 32 works selected for the exhibition summarize two decades of his art  – traditional analogue photography performed until 2007 and digital photography supported by  graphic processing, taken up afterwards.

Piotr Pardus specialises in monochromatic artistic portrait, he is fascinated with human physiognomy but also with human figure, appearing in street scenes, which he also shows at the exhibition. The figure is usually blurred, reflected in water, suggested by a shadow, always in black and white, or rather in black and grey, the nuances of which make it possible to convey the atmosphere of a situation, a scene, an event, and to insinuate hidden meaning. Black and white photos are the best if you want express emotions in a clear manner. I look for peace and harmony in monochrome images. I felt that this was the right way, the one that would let me discern all the  details of reality. The apparent simplicity of black and white carries a great potential for expression, which I tried to make use of – the artist explains. It applies to portrait photography, taken for individuals and press, an interesting example of which are the cover designs created in the years 2010-2012 for the Łódź cultural magazine “Kalejdoskop”. A few of them are displayed at the exhibition: an atmospheric portrait of Monika Buchowiec, an actress from Łódź, an image of Sławomir Sulej, or a profile of Luiza Łuszcz-Kujawiak, the only photo where colour appears, a pink glow emphasising the actress's subtle facial features. It is worth paying attention to the details of these photographs, the modelling of the faces, contrasting values and well-thought-out composition, all of which indicate the artistic dimension of the photographs. The portraits of Piotr Pardus are not only a documentation of the physiognomy changing with time, they are a glimpse inside the models, an attempt to capture their inner self, feelings and emotions. That is why the environment serves only as background, created by the author for the needs of the session, an experiment in which he himself participates. For the artist also takes self-portraits, brave and formally interesting, showing the potential of a camera lens to immortalise humans: by blurring, moving the frame, expressing gestures. The self-portraits create a truly painterly atmosphere. Such perception of the world was probably influenced by the author's personal and professional experience, including his work as a photojournalist for Dziennik Łódzki and Express Ilustrowany, cooperation with the fineFOTO.pl Internet gallery, his participation in numerous competitions and photographic exhibitions, and his  curiosity about the world and people, only seemingly black and white.

The "Photographic Confrontations" task has been completed

thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź