BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI

 • 1%
  1%
 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Alexander Kharvat
  Alexander Kharvat
 • Witold Molenda-Mikroflora
  Witold Molenda-Mikroflora
 • Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
  Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej
BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI
w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
22 WRZEŚNIA 2020 R. O GODZ. 17:00

Autorzy
Adam Adamski, Michał Ludwiczak, Łukasz Łukasik, Magdalena Sarat, Dariusz Sarnowski, Ryszard Sąsiadek, Grzegorz Szkutnik, Radosław Trzciński, Marek Trzeciak, Wojciech Wójcik

Gdy w marcu tego roku zapraszałem fotografów na kolejną wystawę festiwalową, nieraz usłyszałem, że motto obecnego festiwalu to niemal „temat dowolny”, który rozumiany może być bardzo szeroko. Owa bioróżnorodność to wszak nie tylko mnogość gatunków, a cały łańcuch powiązań umożliwiający przetrwanie przyrodzie podlegającej coraz większej presji człowieka. Daje ona możliwość samorealizacji nie tylko fotografom czy filmowcom, ale praktycznie każdemu człowiekowi, którego poczynania skupione są wokół szeroko pojętej natury.

Autorzy nie byli w żaden sposób ograniczeni w doborze swych prac. Otrzymałem ich ponad 150. Postarałem się wybrać te, które – jak sądziłem – najlepiej reprezentują spojrzenie zaproszonych fotografów. Mamy oto zdjęcia zwierząt będących symbolami sukcesu ochrony i zachowania bioróżnorodności. Takimi są niewątpliwie żubry, łosie i bobry. Mamy te, które obecnie zagrożone wyginięciem, wymagają dobrych decyzji i starannej ochrony. To bez wątpienia głuszec i cietrzew, ale również zagrożony niszczeniem zadrzewień śródpolnych dudek. Są dwa przesympatyczne dziki, tak bardzo środowisku potrzebne, a przecież oficjalnie skazane na zagładę. W trawie pozuje derkacz, którego tak naprawdę bardziej na łące słychać niż widać, a z sadzawki odpowiada mu równie dyskretny kumak. Jest też reprezentacja jeleni, saren oraz innych popularnych gatunków stanowiących niejako o naszym codziennym, widzianym z perspektywy spaceru, poczuciu owej bioróżnorodności. Wreszcie niezawodny Wojtek Wójcik ze swej podniebnej perspektywy pokazuje, jak ważna jest ochrona krajobrazu rozumianego jako całe lokalne ekosystemy. Na wystawie zabrakło zdjęć jednego Fotografa. Człowieka, który zawsze na niej był, a teraz „uporczywie go nie ma”. Tomek Ogrodowczyk jako jeden z pierwszych potwierdził swój udział. Zdjęć nadesłać nie zdążył. Autorzy podjęli jednogłośną decyzję, by tegoroczną wystawę zadedykować właśnie Jemu, Wielkiemu Nieobecnemu. Jednemu z największych koneserów i piewców bioróżnorodności i piękna polskiej przyrody.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Galerii im Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na wystawę festiwalową. Bioróżnorodność naprawdę jest szansą Ziemi, zarazem jedyną szansą na przetrwanie człowieka.

Marek Trzeciak
komisarz wystawy

Wystawę można oglądać do 5.10.2020 r.

Biodiversity – Earth`s Chance
XVIII Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival – Photography exhibition

Authors
Adam Adamski, Michał Ludwiczak, Łukasz Łukasik, Magdalena Sarat, Dariusz Sarnowski, Ryszard Sąsiadek, Grzegorz Szkutnik, Radosław Trzciński, Marek Trzeciak, Wojciech Wójcik

When I was inviting photographers to participate in this exhibition, I often heard that the current festival`s motto is basically “any subject” because it can be understood so very broadly. After all, biodiversity is not only a multitude of species, but a whole chain of connections enabling the survival of nature, which is under increasing human pressure. It gives the possibility of self-realisation not only to photographers or filmmakers, but also to virtually every human being whose activities are focused on nature in general. The authors were in no way limited in the selection of their works. I received over 150 of them. I tried to choose the ones that I thought best represented each of the invited photographers. There are pictures of animals that symbolise the success of protecting and preserving biodiversity. Such are undoubtedly bisons, elks and beavers. We have those that are currently endangered and require good decisions and careful protection. It is undoubtedly both the capercaillie and the black grouse, but also the hoopoe, threatened with destruction of trees in the fields. There are two charming wild boars, so much needed by the environment, and yet officially doomed. There is a corncrake in the grass, actually more audible than visible in the meadow, and an equally discreet fire-bellied toad responding to it from the pond. There is also a representation of deer, roe deer and other popular species, which in a way constitute our everyday sense of biodiversity, seen from the perspective of a person taking a walk. Finally, the ever-reliable Wojtek Wójcik shows us - from his sky-high perspective – how important it is to protect the landscape, which is understood as entire local ecosystems.

There are some photos missing at the exhibition. The photos made by a man who was always there and now "stubbornly stays disappeared". Tomek Ogrodowczyk was one of the first to confirm his participation. He did not have time to send the photos. The authors unanimously decided to dedicate this year's exhibition to him, the Great Absent. To one of the greatest connoisseurs and propagators of biodiversity and beauty of Polish nature.

We cordially invite you to the Eugeniusz Haneman Gallery of the Łódź Photographic Society for the festival exhibition. Biodiversity really is Earth's chance - and man's only chance for survival.

Marek Trzeciak
exhibition manager