Aktualności

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Zapraszam na wernisaż wystawy naszych przyjaciół z Fotoklubu Nachod z Republiki Czeskiej: Moniki Šimek Fulkovej, Miroslava Kolátora i Petra Šulca który odbędzie się 11 września w galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż kolejnej edycji Otwartej Międzynarodowej Wystawy Fotografii

WOLNOŚĆ W KWADRACIE

4 września 2018 r. o godz. 18:30

>> Katalog internetowy z wystawy. <<

Autorzy

Maciejka Alicja Art, Agnieszka Będzikowska, Paweł Buczek, Dominika Cybuch, Karolina H. Czarnecka, Krzysztof Ćwieląg, Piotr Drzewiecki, Agnieszka Głowacka, Sławomir Grzanek, Tadeusz Hałatek, Anna Jakubowska, Witold Jankowski, Zbigniew Januszek, Artur Jastrzębski, Sebastian Jerzykowski, Ewelina Jesionowska, Mariusz Jędraszczyk, Tomasz Kaźmierczak, Wojciech Kemerys, Przemysław Kot, Beata Kozakow Kowalczyk, Sylwia Kozłowska, Witold Krymarys, Piotr Kuczyński, Krzysztof Kurowski, Krzysztof anin Kuzko, Marta Lityńska, Hanna Madoń, Monika Malicka, Jerzy Malinowski, Michał Małkiewicz, Katarzyna Zofia Marek, Hanna Marek, Jarosław Maślakiewicz, Marcin Mirończuk, Agnieszka Miszczobrocka, Piotr Nadolski, Mariusz Nowicki, Anna Ogar, Tadeusz Papis, Darek Piwowarski, Barbara Polakowska, Katarzyna Rozen, Jacek Rutkowski, Dominika Smagur, Tomasz Sobczak, Urszula Sobieszek, Łukasz Spychała, Renata Stadnik, Agnieszka Stępka, Selena Strumińska, Agnieszka Szustorowska, Robert Tarczyński, Krzysztof Tomaszewski, Edward Tomaszewski, Maria Tymińska, Filip Wijas, Małgorzata Wojciechowska, Magdalena Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Wojtera, Anna Wychódzka, Joanna Zawada, Izabela Zielińska, Krzysztof Ziętkowski.

Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Wystawę można oglądać do 24 września 2018 r.

Projekt "Fotografia dziś i jutro" to dwudniowe sympozjum mające na celu nawiązanie dalszej współpracy między stowarzyszeniami fotograficznymi z krajów V4 a Europą Wschodnią. Projekt obejmuje również międzynarodową wystawę fotografii i indywidualną prezentację osobistych osiągnięć w postaci pokazów multimedialnych każdego ze Stowarzyszenia Fotograficznego. Wystawy i prezentacje zostaną pokazane w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznymi i będą dostępne dla szerokiej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów przyjeżdżających do Łodzi. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni delegaci ze stowarzyszeń fotograficznych takich jak Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina (Słowacja), Fotoklub Náchod (Republika Czeska), Szentesi Fotókör i Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza (Węgry), Foto Club Arad (Rumunia), Foto Kino i Video Savet Vojvodine (Serbia) oraz Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas (Litwa). Kolejnym celem projektu jest wypracowanie sposobów organizacji podobnych spotkań w przyszłości. Dziś spotkania, które pomagają integrować artystów, są niewystarczające. Będzie to także świetna okazja do osobistego poznania uczestników i lokalnych przedstawicieli Kultury.

Projekt poprawi i przyczyni się do międzynarodowej współpracy między stowarzyszeniami fotograficznymi. Będzie to pierwsze takie sympozjum ustanawiające nowe sposoby regularnej przyszłej współpracy. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w formie wystawy lub prezentacji multimedialnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców. Wejście do wystawy i wszystkie prezentacje będą bezpłatne i dostępne dla wszystkich odwiedzających. Naszym zdaniem ludzie są najważniejsi, a żaden współczesny sposób komunikacji nie może zastąpić osobistych spotkań. Tylko poprzez wspólne działania artystyczne możemy promować i doświadczać miasta i kulturę regionalną.
Wierzymy, że mieszkańcy naszego regionu będą mieli niepowtarzalną okazję do poznania dzieł sztuki i artystów ze stowarzyszeni fotograficznego z V4 w jednym miejscu i czasie.

Sympozjum odbędzie się w dniach 29-30.09.2018 r.

Partnerzy:

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Fotoklub Náchod

Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza

Szentesi Fotókör

Asociatia Foto Club Arad

Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas Foto Kino i Video Savez Vojvodine

Projekt organizowany przy wsparciu:

The project Photography today and tomorrow is a two day symopsium aiming to establish a further cooperation between the Photographic Associations of the V4 countries and Eastern Europe. The project covers also an international exhibition of photography and individual presentation of personal achievements in the form of multimedia shows of each of the Photographic Association. The exhibitions and presentations will be shown in the Eugeniusz Haneman Gallery located in The Association of Photographers in Lodz and will be available for a wide audience, both inhabitants and the tourists coming to Lodz. Delegates form the Photographic Associations will be invited to participate, i.a. Obzor (Slovakia), Nachod (Chech Republik) Szentes i Kiskunfelegyhaza (Hungary) and Photographic Associations (Lithuania, Romania and Serbia). The next aim of the project is to develop ways of organising similar meetings in the future. Today, meetings which help to integrate artists are insufficient. It would be also a great opportunity to get to know participants and local representatives of Culture personally.

The project will improve and contribute to the international cooperation between the Photographic Associations. It will be first such symposium estabilishing new ways of regular future cooperation. During the meeting all participants will have the ability to present their achievements in the form of exhibition or a multimedia presentation targeted to a wide audience. The entrance to the exhibition and all presentations will be free and available to all visitors. In our opinion, people are most important and no modern way of communication can replace personal encounters. Only by common artistic activities we can promote and experience out cities and regional culture. We believe that residents of our region will have an unique opportunity to get to know works of art and the artists from the Photographic Associations form V4 in one time and place.

The symposium will be held on 29-30/09/2018.

Partners:

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Fotoklub Náchod

Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza

Szentesi Fotókör

Asociatia Foto Club Arad

Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas Foto Kino i Video Savez Vojvodine

The project is organized with the support of:

 

 

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii pt. "Wolność w kwadracie"

lnvites you to participate in the international exhibition

 

Konkurs odbył się w środę, 27 czerwca 2018 r. o godz.18:30.

I nagroda Oleksii

II nagroda Michał Woźniakowski

III nagroda Sebastian Jerzykowski

Wyróżnienie Dominika Smagur

 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

Marcela Paniak

Piotr Pardus

Agnieszka Stępka

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się prace następujących autorów:

Dominika Smagur, Oleksii, Michał Woźniakowski, Sebastian Jerzykowski

Komisarz konkursu: Robert Tarczyński

 

NASTĘPNY KONKURS 26.09.2018 r. GODZ. 18.30

Temat dodatkowy na wrzesień: „Wspomnienie”