Regulamin Galerii

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Regulamin Galerii

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

http://ltf.com.pl/download/regulamin_Galerii_LTF.pdf

http://www.ltf.com.pl/download/plan_Galerii_LTF.jpg

 

Regulamin Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana


prowadzonej przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

 1. Niniejszy regulamin ustala pracę i funkcjonowanie Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana usytuowanej w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi, zwanej w dalszej części regulaminu Galerią.
 2. Galeria służy do prezentacji i promocji twórczości fotograficznej członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i innych osób.
 3. Autor wystawy fotografii, zwany w dalszej części regulaminu Autorem, może osobiście lub przez pełnomocnika zgłaszać wystawę do prezentacji w Galerii.
 4. Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, zwany w dalszej części regulaminu Zarządem, zatwierdza przyjęcie wystawy do prezentacji w Galerii i termin jej ekspozycji.
 5. Prezentacja wystawy fotografii w Galerii podlega opłacie w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc zł). W przypadku, gdy Autorem jest członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego opłata ta zostaje obniżona do kwoty 300 zł (słownie: trzysta zł), chyba że pierwszy dzień prezentacji wystawy ma miejsce wcześniej niż dwa lata od dnia, w którym Autor został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
 6. Opłata, o której mowa wyżej w pkt. 5, nie obowiązuje w przypadku:
  1. prezentacji Dorocznej Wystawy Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
  2. prezentacji z archiwum Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
  3. zgody Zarządu.
 7. W ramach opłaty, o której mowa wyżej w pkt. 5, Autor ma zapewnione:
  1. wynajem Galerii w celu prezentacji wystawy,
  2. koszty montażu i demontażu wystawy, z zastrzeżeniem treści pkt 8d poniżej,
  3. druk 50 szt. zaproszeń (wg szablonu Galerii, jest to tradycyjny wzór stosowany przez ŁTF),
  4. druk 3 szt. plakatów w formacie 50x70 cm. (jednego plakatu na witrynę Galerii i dwóch plakatów do Galerii),
  5. udostępnienie 35 szt. ram fotograficznych (50cm x 70cm lub 70cm x 100cm).
 8. Autor lub jego pełnomocnik zobowiązują się:
  1. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,
  2. uiścić opłatę, o której mowa wyżej w pkt. 5, najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszym dniem prezentacji wystawy, pod rygorem nieważności rezerwacji terminu wystawy
  3. dostarczyć do Galerii najpóźniej 30 dni przed pierwszym dniem prezentacji materiały promocyjne dotyczące wystawy, pod rygorem nieważności rezerwacji terminu wystawy,
  4. dostarczyć do Galerii fotografie przygotowane do umieszczenia w ramach fotograficznych, o których mowa wyżej w pkt 7e, pod rygorem konieczności poniesienia dodatkowych opłat na poczet pokrycia kosztów montażu wystawy.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego systemu montażu wystawy zaproponowanego przez Autora.
 10. Czas prezentacji wystawy może trwać dwa lub trzy tygodnie. Skrócenie lub przedłużenie tego okresu może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych za zgodą Zarządu.
 11. Zarząd ma prawo wstrzymać prezentację poszczególnych prac lub całej wystawy w przypadku gdy:
  1. uzyskał informację, że wystawa może naruszać przepisy prawa obowiązującego, w tym dobra osobiste osób innych niż Autor,
  2. Autor lub jego pełnomocnik dostarczyli do Galerii inną wystawę, niezatwierdzoną przez Zarząd.
 12. W przypadku odwołania prezentacji wystawy, z przyczyn leżących po stronie Autora lub jego pełnomocnika, Zarząd zatrzymuje 30% uiszczonej opłaty, o której mowa wyżej w pkt. 5. Zarząd zatrzymuje 100% uiszczonej opłaty w przypadku gdy odwołanie to nastąpiło w terminie krótszym niż 30 dni do pierwszego dnia planowanego terminu wystawy, a także wtedy gdy z przyczyn leżących po stronie Autora lub jego pełnomocnika nastąpiło skrócenie terminu prezentacji wystawy.
 13. Zabronione jest umieszczanie przez Autora wszelkich reklam w Galerii w trakcie trwania wystawy. Autor może umieścić reklamę podmiotów, które sfinansowały wystawę w treści zaproszeń i plakatów, o których mowa wyżej w pkt. 7c i 7d. Reklama nie powinna zajmować więcej niż 20% powierzchni plakatu lub zaproszenia.
 14. Galeria jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, zaś w sobotę w godz. 10-14. Galeria jest zamknięta w niedzielę, dni świąteczne bądź inne dni ustawowo wolne. Otwarcie galerii w tych dniach następuje za uprzednią zgodą Zarządu i może mieć charakter wyjątkowy. Wstęp do Galerii dla zwiedzających jest wolny od opłat.
 15. W przypadkach wymaganych treścią niniejszego regulaminu, Zarząd podejmuje decyzje większością głosów członków, z zastrzeżeniem treści pkt. 16 poniżej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą przekazywać swój głos ustnie do protokołu na zebraniu Zarządu, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adresy elektroniczne pozostałych członków Zarządu.
 16. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga bezwzględnej większości głosów członków Zarządu w formie pisemnej uchwały, pod rygorem nieważności.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2013 r.

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
Łódź, 12 listopada 2013 roku.

Czytany 3268 razy
Więcej w tej kategorii: Inne wydarzenia w galerii »