I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FOTOGRAFII OTWORKOWEJ PT. ŚWIAT OTWORKIEM WIDZIANY - WIZJE I PERSPEKTYWY INTERNATIONAL PINHOLE PHOTOGRAPHY EXHIBITION TITLED 'THE WORLD THROUGH A PINHOLE - VISIONS AND PERSPECTIVES

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

I MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FOTOGRAFII OTWORKOWEJ PT. ŚWIAT OTWORKIEM WIDZIANY - WIZJE I PERSPEKTYWY INTERNATIONAL PINHOLE PHOTOGRAPHY EXHIBITION TITLED 'THE WORLD THROUGH A PINHOLE - VISIONS AND PERSPECTIVES

Szanowni Miłośnicy i Pasjonaci Sztuki Fotografii,

24 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Fotografii Otworowej, dzień poświęcony wyjątkowej technice, która ożywia obrazy poprzez mistyczną grę świateł i cieni. Z tej okazji serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszej niezwykłej wystawie fotograficznej, gdzie uczcimy piękno i kreatywność tej unikalnej formy sztuki. To jest czas na zabawę. Idźcie i spójrzcie na świat świeżym okiem przez swój 'aparat otworkowy'. Jeśli pogoda nie będzie dopisywać, zapomnisz parasola, pamiętaj, że można fotografować także we wnętrzach!

Dear Lovers and Enthusiasts of the Art of Photography,

On April 24, we celebrate the International Day of Pinhole Photography, a day dedicated to a unique technique that brings images to life through the mystical play of light and shadow. On this occasion, we cordially invite you to participate in our extraordinary photography exhibition, where we will celebrate the beauty and creativity of this unique form of art. It's time to have fun. Go and look at the world with fresh eyes through your 'pinhole camera'. If the weather is bad and you forget your umbrella, remember that you can also take photos indoors!

 

REGULAMIN OTWARTEJ MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ "ŚWIAT OTWORKIEM WIDZIANY - WIZJE I PERSPEKTYWY"
REGULATIONS OF THE OPEN INTERNATIONAL EXHIBITION OF PINHOLE PHOTOGRAPHY CALLED "THE WORLD THROUGH A PINHOLE SEEN - VISIONS AND PERSPECTIVES"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Link do pobrania regulaminu i kary zgłoszenia -  https://drive.google.com/drive/folders/1F0duyrTTuHcvowwCbYuk24RcJlH8L9V_?usp=sharing

1. Organizatorem i gospodarzem Otwartej Międzynarodowej Wystawy Fotografii Otworkowej pod nazwą "Świat otworkiem widziany - wizje i perspektywy" jest Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź, dalej zwane "Organizatorem".

2. Cele Wystawy: a) promowanie fotografii otworkowej, b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

3. Przedmiotem Wystawy są prace analogowe i cyfrowe wykonane techniką fotografii otworkowej. Ze względów bezpieczeństwa oryginalne prace otworkowe wykonane na materiałach światłoczułych powinny zostać zeskanowane i przesłane jako pliki cyfrowe.

 

4. Tematem Wystawy jest prezentacja i promowanie fotografii otworkowej.

5. Prace prezentowane na wystawie zostaną opublikowane na stronie internetowej ŁTF oraz na portalach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, YouTube).

6. Wernisaż Wystawy odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi, ul. Piotrkowska 102.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w Wystawie jest płatny - opłata wynosi 80 zł. (20 EURO)

Członkowie ŁTF 40 zł.

Koszt uczestnictwa obejmuje druk prac, organizację wystawy oraz projekt katalogu w formacie PDF. Prace muszą odpowiadać tematyce Wystawy i być wykonane techniką fotografii otworkowej, zarówno analogowej, jak i cyfrowej.

Nr. konta bankowego:

Nr konta: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676

IBAN: PL13 1020 3352 0000 1202 0074 2676

kod SWIFT: BPKOPLPW

 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace przygotowane do wydruku o wymiarach nieprzekraczających 30x45 cm. Oryginalne prace analogowe powinny zostać zeskanowane i przesłane jako pliki cyfrowe. Z nadesłanych prac Organizator wybierze po jednej pracy od każdego uczestnika. Prace zostaną wydrukowane i przygotowane do ekspozycji.

 

TERMINARZ

1. Termin przyjmowania prac fotograficznych do konkursu upływa w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

2. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Świat otworkiem widziany - wizje i perspektywy".

4. Prace należy przesłać wraz z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1. Prosimy o opisanie techniczne wykonania zdjęcia, co jest istotne w przypadku skanów prac "analogowych".

5. Nadesłane pliki zdjęć należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Nazwisko_Imię_Tytuł-zdjęcia.

6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia nie może być mniejszy niż 30 cm*, a dłuższy bok zdjęcia nie może przekroczyć 45 cm. Rozdzielczość zdjęcia - 300 dpi. *w przypadku zdjęć panoramicznych krótszy bok zdjęcia może być krótszy niż 30 cm, zachowując dłuższy bok zdjęcia o długości 45 cm. Organizator dokona wydruków zdjęć na wystawę z nadesłanych plików. Po zakończeniu ekspozycji zdjęcia będą dostępne do odbioru przez autorów w siedzibie Organizatora.

7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych zdjęć lub plików. Wyjątkiem jest wielokrotna ekspozycja - co należy zaznaczyć w opisie wykonania zdjęcia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

9. Jeśli na fotografiach Wystawowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłający fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, wyrażającej zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

10. Każdy uczestnik Wystawy przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach związanych z Wystawą oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

11. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk laureatów Wystawy oraz umieszczania tych informacji w materiałach promocyjnych organizatora, prasie, mediach i Internecie.

12. Uczestnicy Wystawy zostaną powiadomieni o sposobie odbioru prac drogą elektroniczną do dnia 15 maja 202REGULATIONS OF THE OPEN INTERNATIONAL EXHIBITION OF PINHOLE PHOTOGRAPHY CALLED "THE WORLD THROUGH A PINHOLE SEEN - VISIONS AND PERSPECTIVES"

GENERAL PROVISIONS
1. The organizer and host of the Open International Exhibition of Pinhole Photography called "The World Through a Pinhole Seen - Visions and Perspectives" is the Łódź Photographic Society based in Łódź, ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź, hereinafter referred to as the "Organizer".
2. Objectives of the Exhibition: a) promoting pinhole photography, b) developing artistic sensitivity and presenting work in the field of photography.
3. The subject of the exhibition are analog and digital works made using pinhole photography. For safety reasons, original pinhole works made on photosensitive materials should be scanned and sent as digital files.
4. The theme of the Exhibition is the presentation and promotion of pinhole photography.
5. The works presented at the exhibition will be published on the ŁTF website and on the Organizer's social networking sites (Facebook, Instagram, YouTube).
6. The opening of the Exhibition will take place on April 24, 2024 at the Photography Gallery. Eugeniusza Haneman in Łódź, ul. Piotrkowska 102.

ACCEPTANCE OF WORKS
1. Participation in the Exhibition is paid - the fee is PLN 80. (20 EURO)
ŁTF members PLN 40.
The cost of participation includes printing the works, organizing the exhibition and designing the catalog in PDF format. The works must correspond to the theme of the Exhibition and be made using pinhole photography, both analog and digital.
No. bank account:
Account number: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
IBAN: PL13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
SWIFT code: BPKOPLPW

Each participant can send a maximum of three works prepared for printing, with dimensions not exceeding 30x45 cm. Original analog works should be scanned and sent as digital files. The Organizer will select one work from each participant from the submitted works. The works will be printed and prepared for exhibition.

TIMETABLE
1. The deadline for accepting photographic works for the competition is April 15, 2024.
2. Photographs must be taken independently and be original works. Works created jointly (co-authorship) are excluded.
3. Photographs should be sent in electronic form to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. with the note "The world seen through a pinhole - visions and perspectives".
4. The works should be sent together with the attached registration form, which is attached as Appendix 1. Please describe the technical nature of the photo, which is important in the case of scans of "analog" works.
5. The submitted photo files should be described according to the following format: Surname_Name_Title-photos.
6. Photos must be saved in JPG format. The shorter side of the photo cannot be less than 30 cm* and the longer side of the photo cannot exceed 45 cm. Photo resolution - 300 dpi. *in the case of panoramic photos, the shorter side of the photo may be shorter than 30 cm, while maintaining the longer side of the photo at 45 cm. The organizer will print photos for the exhibition from the submitted files. After the end of the exhibition, the photos will be available for collection by the authors at the Organizer's office.
7. The use of photomontages involving combining photo elements from different photos or files is not allowed. The exception is multiple exposure - which should be indicated in the description of the photo.
8. The organizer reserves the right to disqualify works that do not meet the above-mentioned requirements.
9. If the Exhibition photographs contain the image of a person, the participant sending the photo is obliged to attach a written statement of the person in the photo, consenting to the free publication and dissemination of this person's image.
10. By sending a photograph, each Exhibition participant grants a non-exclusive, free license to use the photograph in the fields of exploitation specified in Art. 50 of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights for purposes related to the Exhibition and to the extent resulting from the content of these regulations.
11. The Exhibition Organizer reserves the right to publish the names and surnames of the Exhibition winners and to place this information in the organizer's promotional materials, the press, the media and the Internet.
12. Exhibition participants will be informed about how to collect the works electronically by May 15, 2024