„Obecni, nieobecni”

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

„Obecni, nieobecni”

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wernisaż wystawy Obecni, nieobecni”

6 grudnia 2022 r. o godz. 18.30

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Wystawa „Obecni-nieobecni” jest ostatnią z cyklu wystaw w ramach Zadania „Ekologicznie_Świat w którym żyjemy”, dofinansowanego
z budżetu Miasta Łodzi, a zarazem kolejną edycją wystawy „Obecni, nieobecni” poświęconą pamięci śp. członkom ŁTF, którzy odeszli
na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Łuczyszyn, Włodzimierz Małek,
Edward Kociński,
Dariusz Marcinkowski, Tadeusz Wijata.

W fotograficznej pamięci
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne to stowarzyszenie z pond 70-letnią historią, to ważne na mapie kulturalnej miasta miejsce ale przede wszystkim to ludzie – fotograficzna rodzina skupiająca, wspierająca i integrująca lokalne środowisko pasjonatów fotografii. Przestrzenią konfrontacji dla członków ŁTF jest Galeria im. Eugeniusza Hanemana przy ulicy Piotrkowskiej 102 – tutaj odbywają się wystawy, warsztaty, spotkania, tu pokazuje się najnowsze dokonania, ale i przypomina dorobek tych, którzy odeszli. W ostatnich latach szeregi ŁTF na zawsze opuścili Ryszard Łuczyszyn, Włodzimierz Małek, Dariusz Marcinkowski, Edward Kociński, Tadeusz Wijata. Pozostały po nich wspomnienia


i oczywiście zdjęcia ich autorstwa, dokumentujące osiągnięcia, podejmowane tematy i konwencje, w jakich tworzyli. Z imponującego archiwum ŁTF wydobyte zostały przykłady fotografii każdego z tych autorów – to zaledwie fragment spuścizny każdego z Nich, związany z aktywnością i zaangażowaniem w działalność Towarzystwa oraz Łodzi.
Wystawa obejmuje kilkadziesiąt zdjęć: pejzaże, portrety, akty, reklamy, kadry codzienności
i fantazje z różnych lat, w czerni i bieli oraz w kolorze. To fotograficzna podróż w przeszłość ale i nieodległe czasy, pokazująca różne oblicza Łodzi, dynamicznie zmieniającej się na oczach autorów prac: nostalgiczne ujęcia parków i cmentarzy ale też uliczny ruch oglądany zza… kierownicy samochodu. Ważnym wątkiem ekspozycji są ludzie: pozujący ale też uwieczniani znienacka, podpatrywani w intymnych sytuacjach, często nadzy, zadumani.
Nie brakuje eksperymentów formalnych: skrótów perspektywicznych, rozmyć dematerializujących przedstawienia, zabaw z kompozycją i kolorem, surrealistycznych panoram, dwuznacznych sytuacji. Wydobyte z archiwum ŁTF zdjęcia są bardzo różnorodne, pokazują wielość szkół i styli fotografowania, różne temperamenty i charaktery, osobowości
i fascynacje ich twórców – fizycznie już Nieobecnych ale funkcjonujących w pamięci przyjaciół, kolegów, widzów. To dowód na siłę oddziaływania fotograficznego medium, pozwalającego na Obecność Nieobecnym…

Monika Nowakowska

Lodz Photographic Society invites you to the opening of the exhibition "Present-absent"

December 6, 2022 at 18.30

Photography Gallery Eugeniusz Haneman, Lodz, ul. Piotrkowska 102

The exhibition "Present-absent" is the last of the series of exhibitions as part of the Task "Ecologically_World in which we live",
co-financed from the budget of the City of Łódź, and at the same time the next edition of the exhibition "Present, absent" dedicated
to the memory of the late. members of ŁTF who have left in recent years. Ryszard Luczyszyn, Wlodzimierz Malek,

Edward Kocinski, Dariusz Marcinkowski, Tadeusz Wijata.

In photographic memory

The Łódź Photographic Society is an association with over 70 years of history. The confrontation space for ŁTF members is Galeria im. Eugeniusza Haneman at 102 Piotrkowska Street - this is where exhibitions, workshops, meetings are held, where the latest achievements are shown, but also reminds the achievements of those who have passed away. In recent years, Ryszard Łuczyszyn, Włodzimierz Małek, Dariusz Marcinkowski, Edward Kociński, and Tadeusz Wijata left the ranks of ŁTF forever. They left behind memories and, of course, their photos documenting their achievements and topics and the conventions in which they created. Examples of photographs of each of these authors have been extracted from the impressive LTF archive - this is just a fragment of the legacy of each of them, related to the activity and involvement in the activities of the Society and Łódź. The exhibition includes several dozen photos: landscapes, portraits, nudes, advertisements, frames of everyday life and fantasies from different years, in black and white and in color. It is a photographic journey into the past, but also into recent times, showing different faces of Łódź, dynamically changing before the eyes of the authors of the works: nostalgic shots of parks and cemeteries, but also street traffic viewed from behind... the steering wheel of a car. An important theme of the exhibition are people: posing, but also immortalized suddenly, observed in intimate situations, often naked, thoughtful. There is no shortage of formal experiments: foreshortening, blurs dematerializing performances, playing with composition and color, surreal panoramas, ambiguous situations. The photos extracted from the ŁTF archive are very diverse, they show the multitude of schools and shooting styles, different temperaments and characters, personalities and the fascinations of their creators - physically absent but functioning in the memory of friends, colleagues, spectators. This is proof of the power of the photographic medium, allowing the Absent to present...

Monika Nowakowska

Zadanie – „EKOlogicznie - Świat w którym żyjemy” - cykl wystaw, jest realizowane dzięki  dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

The project - "ECOlogically - The world we live in" - a series of exhibitions, is carried out thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź.